goniec wieczorny e

Nowa uczelnia zawodowa

Przybywa nam zakład naukowy nowego typu, zastosowany do obecnych potrzeb, a mianowicie „Kursy żeńskie dwuletnie ogrodnictwa, gospodarstwa domowego i handlu z pensjonatem”. Otwierają, je na mocy zezwolenia władzy z dnia 30 grudnia r. z. właściciele Kursów Handlowych pp. Rogulscy w swojej osadzie Adelin pod Warszawą (st. Struga, kolejki Mareckiej). W organizacji nowej uczelni biorą udział: pp. Piotr Hoser i Stefan Woyzbun, pp.: Wanda Daszewska, Emilja Czeczottówna, Lucyna Rogolińska, oraz profesorowie Kursów handlowych.

Rozwój ogrodnictwa jest palącą potrzebą naszego kraju i nietylko z powodu obecnych spustoszeń wojennych i zastoju gospodarczego, bo nawet w normalnych czasach Królestwo Polskie, według wiadomości urzędowych, sprowadzało z Cesarstwa Rosyjskiego i zagranicy za miljony rubli owoców, które mogłyby być wyprodukowane u nas nawet w nadmiarze z możnością wywozu. Tę gałąź pracy kobiety inteligentne powinny ująć w swoje ręce zwłaszcza po dworach wiejskich, gdzie zajęcia rolnicze i administracja prawie całkowicie pochłaniają czas mężczyzn. Z niemniejszym pożytkiem wiadomości ogrodnicze zużytkowane być mogą i w miejscowościach podmiejskich, dokąd przenosi się z miast coraz więcej rodzin wskutek drożyzny i niehygjenicznych warunków życia miejskiego.

Zadaniem Kursów będzie nietylko kształcenie zawodowe, lecz i ogólne, przygotowujące wychowanice do obowiązków w rodzinie i społeczeństwie. Ogół nasz dotąd niedostatecznie zdaje sobie sprawę ze znaczenia dobrych szkół żeńskich, popierając i interesując się prawie wyłącznie szkołami męskiemi. A przcież szkoły żeńskie kształcą przyszłe pracownice, żony, a przedewszystkiem matki i naród będzie takim, jakim one go wychowają.

Nader ważną jest okoliczność, że Kursy znajdować się będą na wsi, w malowniczo położonej suchej i zdrowej miejscowości, gdzie nauka odbywać się może w warunkach o wiele pomyślniejszych, niż w mieście, tak pod względem hygjenicznym jak i moralnym. Zajęcia ogrodnicze odbywać się będą w miejscowym 13-letnim ogrodzie owocowym na 6 morgach. Z bliską Warszawą (15 wiorst) łączy osadę kolejka Marecką, oraz projektowana komunikacja samochodowa. Przy zakładzie znajduje się kaplica i stale zamieszkuje kapłan. Wakacji letnich nie będzie, przeznaczone są one bowiem na zajęcia ogrodnicze praktyczne, gospodarstwo domowe. Oprócz godzin w ciągu całego roku, wycieczki do wzorowych ogrodów gospodarstw i t.p.

Na kurs pierwszoroczny przyjmowane są słuchaczki mające przynajmniej 16 lat i wykształcenie 4-klasowe szkoły średniej, pożądany jest jednak poziom przygotowania wyższy. Osoby, nie posiadające świadectwa szkolnego składają odpowiedni egzamin.

Wykładane będą następujące przedmioty:

  1. Ogrodnictwo — niezbędne wiadomości z nauk przyrodniczych dla uczących się ogrodnictwa, sadownictwo, warzywnictwo, wiadomości z ogrodnictwa ozdobnego, rośliny lekarskie, zużytkowanie owoców i jarzyn, pszczelnictwo;
  2. Gospodarstwo domowe — porządki domowe, pranie, prasowanie, reparacja bielizny, odzieży i t.p. kuchnia, śpiżarnia, mleczarstwo, chów trzody chlewnej, królików i drobiu;
  3. Handel — buchalterja, zajęcia kantorowe praktycznie, handlowość (nauka o handlu), arytmetyka handlowa, korespondncja handlowa w językach: polskim, niemieckim i rosyjskim, towaroznawstwo, geografja handlowa, sklep współdzielczy słuchaczek;
  4. Przedmioty ogólnokształcące — religja, prawoznawstwo, ekonomja polityczna, mineralogia, botanika, zoologja, fizyka, chemja, hygjena i pielęgnowanie chorych, wiadomości z pedagogiki (z praktyką w miejscowej szkółce ludowej założycieli), rysunki, kaligrafja, język niemiecki;
  5. Przedmioty nieobowiązkowe — sfenografja, pisanie ma maszynach, języki francuski i angielski oraz koresp. handl. w tychże, muzyka, śpiew.

Nauka prowadzona będzie przez specialistów i specjalistki.

Opłata roczna za naukę wraz z całkowitem utrzymaniem w zakładzie (również podczas wakacji letnich) oznaczona jest na rb. 540.

Szkoła otwarta zostanie dnia 15 września r. b. Bliższych wiadomości udziela założyciel (Marszałkowska. 136) ustnie i listownie.

Goniec Wieczorny
1916, no 193

Więcej tego autora:

+ There are no comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.