Historia właścicieli Duczek – ciąg dalszy wraz z uzupełnieniem

Dla historii własności ziemskiej Ziemi Wołomińskiej w wieku XVIII i na początku wieku XIX dysponujemy licznymi źródłami zarówno pierwotnymi, jak i wtórnymi. Niekiedy nie są one ze sobą zgodne, a co za tym idzie określenie rzeczywistego biegu wydarzeń jest utrudnione. Z taką dokładnie też sytuacją mamy do czynienia w przypadku właścicieli dóbr Lipiny i Duczki. Z jednej strony informacje zamieszczone przez również autorów opisujących historię ziem tutejszych, opisują sprzedaż przez Franciszka S. Nakwaskiego dóbr Lipiny, Duczki i Wołomin Wawrzyńcowi Meyerowi w roku 17941. Natomiast w świetle innych dokumentów fakt ten zaczyna być wątpliwy.

Chciałbym w szczególny sposób podziękować dwóm osobom bez których pomocy ten artykuł by nie powstał: Norbertowi Dziwińskiemu, lic. historii, który poświęcił swój czas na przejrzenie ksiąg hipotecznych w Archiwum Państwowym w Warszawie, oddział w Otwocku, oraz ks. lic. mgr. Arkadiuszowi S. Rakoczemu, który służył zarówno swoją wiedzą, jak i bogatymi zbiorami z zakresu historii. Obu Panom należą się również podziękowania za pomoc w redakcji i nadania ostatecznego kształtu niniejszego artykułu.
Jednym z istotnych dokumentów, które ukazują inny przebieg historii własności tych dóbr, mogą być księgi hipoteczne. Należy tu jednak mieć na uwadze, że księgi hipoteczne zostały ustanowione dla tych terenów dopiero dnia 13 czerwca roku 1820.2 Dlatego historię własności w nich zapisaną należy traktować jako podpowiedź, czy też sugestię, a nie jako fakt natury pewnej. Na podstawie odtworzonej historii dóbr Lipiny, Duczki i Wołomin w księgach hipotecznych (księgi te do roku 1853 obejmują te dobra wspólnie, co sugeruje że w chwili ustanowienia ksiąg wszystkie te ziemie były pod zarządem jednego właściciela) historia własności tych terenów wygląda w sposób trochę odmienny niż ten opisany w Roczniku Wołomińskim t. XIII. Na wstępie należy zaznaczyć że poniższy opis dziejów dóbr Lipiny i Duczki, wraz z Wołumin i Krępe bazuje na odtworzonej historii tych ziem w księgach hipotecznych zajętych pod kolej żelazną warszawsko-petersburską.3

Fragment ogłoszenia wzywającego właścicieli wskazanych dóbr do Kommissyi Hypotecznej Woiewództwa Mazowieckiego celem uregulowania Hipoteki Dóbr Ziemskich4.

Na rok 1795 r. jest wzmiankowana sprzedaż dóbr Duczki i Lipiny, między Klemensem Nakwaskim, a Franciszkiem (Salezym) Nakwaskim za sumę 131 000 zł.5 Kolejnym aktem kupna/sprzedaży miała być sprzedaż dóbr Wołumin i Krępe za sumę 52 000 zł przez Marcyiannę z Wołumskich Szerminę w roku 1800.6 Warto tu zauważyć że Marcyianna, jest prawdopodobnie córką Franciszka Wołuńskiego h. Lubicz, a żoną Pawła Szyrmy, posła na sejm wielki.7 Należy mieć tu na uwadze, że przekształcenia zapisu imienia, czy nawet nazwiska, występują dosyć często w dokumentach z XIX wieku i starszych, co jest związane z ustnym przedstawianiem się oraz umiejętnościami piszącego, który zapisywał je zgodnie z tym co usłyszał.

Przypisywanie zakupu dóbr Lipiny i Duczki Wawrzyńcowi Mejerowi w 1795 r., wydaje się brać źródło w dwóch faktach. Pierwszym z nich są nekrologi, które zamieszczono zarówno w Kurierze Warszawskim, jak również w Gazecie Warszawskiej, w której to wzmiankowano o śmierci Wawrzyńca w dworze w Zagościńcu, nabożeństwo żałobne odbył się w kościele parafialnym w Kobyłce, a sam pochówek w grobie murowanym na cmentarzu w Radzyminie.8 Z tego faktu niewątpliwie wynika, że właścicielem Zagościńca był Wawrzyniec Mejer.9 W tej sytuacji zastanawiającym staje się fakt czemu nie zamieszkiwał on ani w dworze w Lipinach, ani w Wołuminie (jeżeli był ich właścicielem). Drugim elementem, który mógł sugerować fakt zakupu przez Mejera dóbr tutejszych w roku 1795, jest jego w nobilitacji roku 1793.10

 

Artykuł z nr 68 Kuriera Warszawskiego z roku 1829 opisujący śmierć i pogrzeb Wawrzyńca Mejera11

Wraz z nobilitacją osoby cywilnej, była ona na mocy ustawy roku 1765 zobligowana do zakupu wsi lub miasta w czasie do dwóch lat od stosownej ustawy podjętej przez sejm, wpłacenia opłaty za stempla i złożenia wymagane prawem przysięgi na wierność królowi.12 Istotnym elementem w tej ustawie jest rozróżnienie między nobilitacją cywilną, a wojskową. Nobilitowany wojskowy zwolniony był z obowiązku zakupu dóbr, a jedynie musiał dokonać wymaganej opłaty urzędowej i złożyć przysięgę na wierność.13 W tym miejscu warto zauważyć, że podług ustawy sejmu grodzieńskiego, zarówno Wawrzyniec Mejer, jak i Jan Mejer są nobilitowani jako sukcesorzy Wojciecha Łuczkiewicza.14 (W tym miejscu pojawia się kolejna tajemnica do rozwikłania, a mianowicie w jaki sposób Mejerowie, którzy nie zostali zaznaczeni, że są braćmi, są sukcesorami Łuczkiewicza. Mogło się to odbyć zarówno przez dalsze pokrewieństwo, jak również poprzez przysposobienie). Ta sama ustawa nobilituje Wojciecha Łuczkiewicza chorążego wojsk koronnych, jako wojskowego.15 W związku z tym, nobilitacja Mejerów podlega pod zapisy prawa nobilitacji wojskowych, a nie cywilnych. Wynika z tego, że Wawrzyniec nie był zobligowany mocą prawa do zakupu dóbr ziemskich w ciągu dwóch lat od sejmu grodzieńskiego. Warto tu również zauważyć, że Wawrzyniec Mejer (pisany również jako Meyer, lub też Meier), w dniu 28 stycznia 1818 roku jest wymieniony jako dzierżawca dóbr Wólka-Słopska pow. stanisławowskiego.16 Natomiast syn jego Andrzej tego samego dnia jest wpisany jako dzierżawca dóbr Krasnosielc17, a rok później jako dzierżawca folwarku Drzązdzewskiego18. Kazimierz (drugi z synów Wawrzyńca) na dzień 28 stycznia 1818 roku zamieszkały jest w Warszawie przy ulicy Aleksandrya, a opisany jest jako były sekretarz izby administracyjnej19, rok później natomiast dzierżawi dobra Krasnosielc,20 a kolejnych 5 lat później dzierżawi dobra narodowe Stanisławów, zamieszkując dwór w Ładziniu,21 gdzie zamieszkują przez co najmniej 4 kolejne lata do roku 182822.

Kolejnym faktem jest przypisanie Franciszkowi Nakwaskiemu w roku 1825 bycia dziedzicem dóbr Lipiny.23 Nie określono, o których Lipinach jest mowa, można postawić hipotezę, że chodzi o Lipiny koło Wołomina, za czym przemawia wymienienie tych dóbr w ramach zebrania Towarzystwa Ziemiańskiego Kredytowego województwa mazowieckiego, a nie płockiego. Niemniej jednak należy mieć również na uwadze, że w samym obwodzie Stanisławowskim trzy wsie nosiły nazwę Lipiny, w województwie mazowieckim pięć wsi, a na dodatek w województwie płockim, gdzie na Małej Wsi właścicielem dziedzicznym był Franciszek Nakwaski, również występuje wieś o tej samej nazwie).24

Nieznany jest w sposób jednoznaczny właściciel dóbr Lipiny, Duczki i Wołumin na rok 1822, niemniej jednak w Gazecie Warszawskiej znajduje się ogłoszenie na ich sprzedaż „w każdej chwili i z wolnej ręki”.25

Ogłoszenie o sprzedaży dóbr Lipiny, Wołumin i Duczki zamieszczone na łamach Gazety Warszawskiej w roku 182226

Wawrzyniec Mejer umiera w roku 1829 w dworze w Zagościńcu. Dobra te dziedziczą jego dzieci. W tym miejscu wydaje się zasadnym powrót do ksiąg hipotecznych, gdzie na rok 1832 datowany jest zakup przez Kazimierza Meyera całości dóbr Lipiny, Duczki, Wołumin i Krępe za sumę 246 000 zł.27 Kolejną umową wzmiankowaną na kartach ksiąg hipotecznych jest sprzedaż folwarku Wołumin Ludwikowi Mejerowi już w roku 1853 za sumę 129 000 zł.28 W roku 1855 Ludwik Mejer (w akcie ślubu z Karoliną Brzezińską – własną kuzynką, z którą miał wspólnych pradziadków Szymona i Petronelę małżonków Zięteckich. Dodatkowo panna młoda jest rodzoną siostrą żony Ewarysta Mejera – brata Ludwika29) wymieniony jest jako osoba w Wołuminie zamieszkała, a rodzice zamieszkali niegdyś w Lipinach.30

Kazimierz Mejer umiera w roku 1851, po nim dziedziczą Marianna Łucja z Mejerów, wdowa po Karolu Garbulowskim, Ewaryst, Ludwik i Antonina.31 Jeszcze w roku 1851 jako właściciel Lipin, Duczek i Krępego wzmiankowany jest Ewaryst Mejer. Natomiast na rok 1852 odnotowana jest sprzedaż przez Ewaryst Mejera dóbr Krępe Ludwikowi Mejerowi.32 W roku 1853 dokonany jest zakup dóbr Lipiny i Duczki przez Ewarysta Mejera na licytacji publicznej za sumę 202 666 zł.33 Sytuacja ta sugeruje, że dobra te były prawdopodobnie licytowane za długi. Sytuacja tego typu jest dość częsta, a gazety dość często informują o licytacjach różnych dóbr. Już w roku 1856 – 27,1% dóbr będących własnością Ewarysta zakupionych zostaje przez Kolej.34 Natomiast dobra Lipiny i Duczki przestają być we władaniu rodziny Mejerów w roku 1857, kiedy to za sumę 43 400 zł kupuje je Władysław h. Zamojski, w owym czasie właściciel między innym dóbr Klucz Ręczajski.35 W tym miejscu warto zauważyć, że podział ziem na dobra Wołumin i Krępe, oraz Lipiny i Duczki pojawia się w roku 1852, a zbiór dokumentów dla dóbr Wołomin zostaje wydzielony w roku 1853.36 Na ten sam rok datowane jest wydzielania ksiąg hipotecznych po kolej warszawsko-petersburską.37

W późniejszym okresie na łamach gazet można znaleźć różne wzmianki i ogłoszenia dotyczące Duczek i Lipin, które poszerzają historię zapisaną w księgach hipotecznych. Gazeta Warszawska na swoich łamach informacje o licytacji publicznej na dobra Duczki i Lipiny w latach 186538. Natomiast na rok 1870 wystawione jest ogłoszenie o zajęciu sądowym za długi dóbr Duczki, stanowiących część dóbr Lipiny, obecnie od nich wydzielonych. Zajęcie dotyczy Julji z domu Vitte, wdowy po Fryderyku Meltzer. W tym miejscu następuje szeroki opis zajętej własności.39

 

Opis zajętych urzędowo dóbr Duczki w roku 187040.

Zakończenie informacji o zajęciu dóbr Duczki z roku 187041.

Opis sprawy i składu zajętych dóbr Lipiny i Zagościniec – Opis dóbr Lipiny42

Po licytacji roku 1871, już w roku 1873 widnieje uwiadomienie (pis. oryg.) o zaleganiu ze spłatą raty kredytu zabezpieczonego na dobrach Duczki.43 Natomiast w roku 1874 widnieje informacja, że licytację z roku 1871 wygrał Zygmunt Krysiński, który ostatecznie opłaty nie wniósł. W związku z dalszymi działaniami wierzyciela hipotecznego Szmula Hochzeita, została zarządzona kolejna licytacja w roku 1874.44 Kolejny termin licytacji w tej sprawie został wyznaczony w roku 1875.45 Można podejrzewać, że ta licytacja zakończyła się „sukcesem”, ponieważ nie ogłoszono kolejnych terminów. Natomiast dobra Lipiny wraz z dobrami Zagościniec zajęte zostały w roku 1874. W owym czasie były one własnością Alojzy z Prażmockich Boskij, wdowy po Aleksandrze Boskim. W tym miejscu warto zamieścić opis zajętych dóbr.

Opis zajętych dóbr Lipiny i Zagościniec – skład folwarku Zagościniec46

Licytacja w tym samym roku zostało powtórzona, z tą różnicą, że licytowane oddzielnie były dobra Zagościniec i dobra Lipiny w różnych dniach.47 Licytacja jest jeszcze powtarzana w roku 1875 48. Warto tu zauważyć, że pod zarządzeniami licytacji często można odnaleźć podpis Ewarysta Mejera, wcześniejszego właściciela tych dóbr. Natomiast dłużnikiem, na wniosek którego dokonane zostaje zajęcie jest Marceli Boski. Perypetie sądowe dla dóbr Duczki i Lipiny wraz z Zagościńcem kończą się z chwilą otwarcia sprawy spadkowej po zmarłym w dniu 5 stycznia 1876 roku Marcelim Boskim.49

W roku 1867 dochodzi do uwłaszczenia chłopów. W ten sposób w przeciągu kolejnych lat częściowymi właścicielami Lipin, Duczek i Zagościńca stają się m. in. rodziny Bartkiewiczów, Bieńkowskich, Bochenków, Kaniów, Kielaków, Łaszczów, Łukasiewiczów, Przybyszów, Zychów i Żmijewskich.50

Dobra Lipiny i Duczki pod koniec wieku XIX znalazły się w posiadaniu Jana Juliana z Jaroszewa Jaroszewskiego h. Zagłoba, powszechniej znanego jako sędzia (Jan) Jaroszewski. Urodził się on na warszawskiej Pradze w roku 1847 jako syn Józefa, urzędnika drogi żelaznej oraz Marianny z Mikulskich.51 Po jego śmierci w roku 1910, własność dóbr przechodzi na rzecz jego córki Janiny z Jaroszewskich Grabowskiej, żony Felicjana Grabowskiego52, a dalej własność przez Zofię z Grabowskich Mucharską przechodzi na rzecz Mucharskich53. Warto jednocześnie zauważyć tutaj, że po roku 1910 (czyli roku śmierci sędziego Jaroszewskiego54) często pojawiają się ogłoszenia zarówno o wynajmie pokoju w dworze w Duczkach55, jak również na samą sprzedaż gruntów56.

Rocznik Wołomiński
tom XIV, 2018

 1. J. Stryjek, Kalendarium Wołomina do roku 1939, Urząd Miejski w Wołominie, Wołomin 2004, I; B. Jamska et al., STUDIUM HISTORYCZNO-KONSERWATORSKIE DO REWITALIZACJI „STARÓWKI WOŁOMIŃSKIEJ” Cz. I, Warszawa 2005.
 2. Dodatek Drugi do Gazety Warszawskiej, Obiweszczenia, Komisyia Hypoteczna Woiewództwa Mazowieckiego, „Gazeta Warszawska w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 1.04.1820, pp. 17–18, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=63292&from=publication
 3. Zbiór dokumentów grunta na Dobrach Lipiny Duczki powiat stanisławowski zajęte pod kolej żelazną warszawsko-petersburską (78/515/0/-/947), n.d.
 4. Ibid.
 5. Ibid.
 6. Ibid.
 7. Ibid.; M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego, Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne n.d., http://wielcy.pl/.
 8. Artykuł nadesłany, „Kurier Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 11.03.1829, pp. 1–2, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=26239&from=publication.
 9. Ibid.
 10. Z. Kaczmarczyk et al., Volumina Legum, T. X: Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk z zasiłkiem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Akademii Nauk, Poznań 1952.
 11. Ibid.
 12. Volumina Legum, T. VIII, Jozafat Ohryzki, Petersburg 1860.
 13. Ibid.
 14. Z. Kaczmarczyk et al., Volumina Legum, T. X: Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku…, op. cit.
 15. Ibid.
 16. Warszawa ASC Cyrkuł VII, Akta Zaślubionych, 29/1818, 1818, Geneteka baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, 8.07.2018.
 17. 17 Ibid.
 18. Akta Urodzenia parafii Krasnosielc, 86/1819/20 – Mikrofilm aktów z Arch. Diec. Płockiego, 1819, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-1R4S?i=384&cat=401588, 8.07.2018.
 19. „Warszawa ASC Cyrkuł VII, Akta Zaślubionych, 29/1818”, op. cit.
 20. „Akta Urodzenia parafii Krasnosielc, 86/1819/20 – Mikrofilm aktów z Arch. Diec. Płockiego”, op. cit.
 21. Akta stanu cywilnego gminy Stanisławów powiat Mińsk Mazowiecki, Akta Zgonu – 38/1824 (62/587/0/-/14), 1824, https://szukajwarchiwach.pl/62/587/0/-/14/skan/full/y7JWh3afjPovCj_wO4Yrnw, 8.07.2018.
 22. Akta stanu cywilnego gminy Stanisławów powiat Mińsk Mazowiecki, Akta Zgonu – 47/1828 (62/70/0/1/3), 1828, https://szukajwarchiwach.pl/62/70/0/1/3/skan/full/rDvLbCSS6adTiTsTCzyJvg, 8.07.2018.
 23. Zebranie Okręgowe Członków Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Województwie Mazowieckim, „Gazeta Warszawska w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 23.12.1825, pp. 1–2, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=64482&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=
 24. F. Sulimierski, B. Chlebowski, and W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Wydawnictwa Artsytyczne i Filmowe 1888, vol. 5.
 25. Doniesienia, „Gazeta Warszawska w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 31.05.1822, p. 19, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=63740&from=publication
 26. Ibid.
 27. „Zbiór dokumentów grunta na Dobrach Lipiny Duczki powiat stanisławowski zajęte pod kolej żelazną warszawsko-petersburską (78/515/0/-/947)”, op. cit.
 28. Ibid.
 29. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach – Akta Ślubu 8/1846 (35/1583/0/2.4/41), 1846, https://szukajwarchiwach.pl/35/1583/0/2.4/41/skan/full/yIQKr5iQOANFJpZ9TFhPAw; Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej – Akta Ślubu 4/1855 (35/1965/0/2.4/43), 1855, https://szukajwarchiwach.pl/35/1965/0/2.4/43/skan/full/qnl8EIiYVjHZYan6MeL4RA.
 30. „Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej – Akta Ślubu 4/1855 (35/1965/0/2.4/43)”, op. cit.
 31. „Zbiór dokumentów grunta na Dobrach Lipiny Duczki powiat stanisławowski zajęte pod kolej żelazną warszawsko-petersburską (78/515/0/-/947)”, op. cit.
 32. Ibid.
 33. Ibid.
 34. Ibid.
 35. Ibid.
 36. Zbiór dokumentów dobra Wołomin powiat radzymiński, t.2 (78/515/0/-/2086), n.d.
 37. Księga hipoteczna dobra ziemskie Wołomin i Krępy – część przestrzeni pod drogę Żelazną Warszawsko-Petersburską z przyległościami. (78/515/0/-/2086), n.d.
 38. Dodatek, „Gazeta Warszawska – w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 16.12.1865, pp. 5–6, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=82094&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=.
 39. Dodatek: Ogłoszenia Urzędowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 28.11.1870, pp. 11–12, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=123837&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=.
 40. Ibid.
 41. Ibid.
 42. Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 4.03.1874, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124613&from=&dirids=1&ver_id=&lp=38&QI=.
 43. Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 13.09.1873, p. 4, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124485&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=.
 44. Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 30.01.1874,http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124588&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=.
 45. Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 15.02.1875, p. 4, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124870&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=.
 46. Ibid.
 47. Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 8.07.1874, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124706&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=.
 48. Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 8.01.1875, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124841&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI=; Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 18.04.1875, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/
  docmetadata?id=124915&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=; Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 29.05.1875, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124943&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=.
 49. Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 17.01.1876, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125118&from=&dirids=1&ver_id=&lp=30&QI=.
 50. „Zbiór dokumentów grunta na Dobrach Lipiny Duczki powiat stanisławowski zajęte pod kolej żelazną warszawsko-petersburską (78/515/0/-/947)”, op. cit.; Księga hipoteczna dobra ziemskie Zagościniec cz. I powiat radzymiński, t. 1 (78/515/0/-/2162), n.d.; Księga hipoteczna Zagościniec część II powiat radzymiński (78/515/0/-/2142), n.d.; Księga hipoteczna dobra ziemskie Zagościniec część III powiat radzymiński, t 1. (78/515/0/-/2155), n.d.; Księga hipoteczna dobra ziemskie Zagościniec cz. IV powiat radzymiński, t. 1 (78/515/0/-/2193), n.d.
 51. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie Pradze – Akt Chrztu 16/1847 (72/136/0/-/22), 1847, https://szukajwarchiwach.pl/72/163/0/-/22/skan/full/7s85QBJf_PlVRoC0YyPhSQ, 30.08.2018.
 52. Wiadomości bieżące, „Kurier Warszawski : Dodatek poranny w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 18.02.1903, p. 1, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=163126&from=publication.
 53. R. Pazio, Mała historia dworu w Duczkach, „Rocznik Wołomiński”, 2006, t.II.
 54. Wiadomości bieżące: OSOBISTE, „Kurier Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 6.09.1910, p. 3, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=182554&from=publication.
 55. Ogłoszenia: Zamiejscowe, „Kurier Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 17.05.1931, p. 52, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=209907&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI=.
 56. Korespondencje, „Kurier Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 30.08.1911, p. 5, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=183155&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=.

BIBLIOGRAFIA:

 • Jamska B., Marconi-Betka A., Popławska-Bukało E., and Szulińska M., STUDIUM HISTORYCZNOKONSERWATORSKIE DO REWITALIZACJI „STARÓWKI WOŁOMIŃSKIEJ” Cz. I, Warszawa 2005.
 • Kaczmarczyk Z., Matuszewski J., Sczaniecki M., and Wąsicki J., Volumina Legum, T. X: Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk z zasiłkiem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Akademii Nauk, Poznań 1952.
 • Minakowski M.J., Wielka Genealogia Minakowskiego, Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne n.d.,http://wielcy.pl/.
 • Pazio R., Mała historia dworu w Duczkach, „Rocznik Wołomiński”, 2006, t.II.
 • Stryjek J., Kalendarium Wołomina do roku 1939, Urząd Miejski w Wołominie, Wołomin 2004, I.
 • Sulimierski F., Chlebowski B., and Walewski W., Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Wydawnictwa Artsytyczne i Filmowe 1888, vol. 5.
 • Zbiór dokumentów grunta na Dobrach Lipiny Duczki powiat stanisławowski zajęte pod kolej żelazną warszawsko-petersburską (78/515/0/-/947), n.d.
 • Zbiór dokumentów dobra Wołomin powiat radzymiński, t.2 (78/515/0/-/2086), n.d.
 • Księga hipoteczna dobra ziemskie Wołomin i Krępy – część przestrzeni pod drogę Żelazną Warszawsko-Petersburską z przyległościami. (78/515/0/-/2086), n.d.
 • Księga hipoteczna dobra ziemskie Zagościniec cz. I powiat radzymiński, t. 1 (78/515/0/-/2162), n.d.
 • Księga hipoteczna Zagościniec część II powiat radzymiński (78/515/0/-/2142), n.d.
 • Księga hipoteczna dobra ziemskie Zagościniec część III powiat radzymiński, t 1. (78/515/0/-/2155), n.d.
 • Księga hipoteczna dobra ziemskie Zagościniec cz. IV powiat radzymiński, t. 1 (78/515/0/-/2193), n.d.
 • Warszawa ASC Cyrkuł VII, Akta Zaślubionych, 29/1818, 1818, Geneteka baza Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, 8.07.2018.
 • Akta Urodzenia parafii Krasnosielc, 86/1819/20 – Mikrofilm aktów z Arch. Diec. Płockiego, 1819, https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-1R4S?i=384&cat=401588, 8.07.2018.
 • Dodatek Drugi do Gazety Warszawskiej, Obiweszczenia, Komisyia Hypoteczna Woiewództwa Mazowieckiego, „Gazeta Warszawska w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 1.04.1820, pp. 17–18, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=63292&from=publication.
 • Doniesienia, „Gazeta Warszawska w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 31.05.1822, p. 19, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=63740&from=publication.
 • Akta stanu cywilnego gminy Stanisławów powiat Mińsk Mazowiecki, Akta Zgonu – 38/1824 (62/587/0/-/14), 1824, https://szukajwarchiwach.pl/62/587/0/-/14/skan/full/y7JWh3afjPovCj_wO4Yrnw, 8.07.2018.
 • Zebranie Okręgowe Członków Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Województwie Mazowieckim, „Gazeta Warszawska w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 23.12.1825, pp. 1–2, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=64482&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=.
 • Akta stanu cywilnego gminy Stanisławów powiat Mińsk Mazowiecki, Akta Zgonu – 47/1828 (62/70/0/1/3), 1828, https://szukajwarchiwach.pl/62/70/0/1/3/skan/full/rDvLbCSS6adTiTsTCzyJvg, 8.07.2018.
 • Artykuł nadesłany, „Kurier Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 11.03.1829, pp. 1–2, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=26239&from=publication.
 • Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach – Akta Ślubu 8/1846 (35/1583/0/2.4/41), 1846, https://szukajwarchiwach.pl/35/1583/0/2.4/41/skan/full/yIQKr5iQOANFJpZ9TFhPAw.
 • Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie Pradze – Akt Chrztu 16/1847 (72/136/0/-/22), 1847, https://szukajwarchiwach.pl/72/163/0/-/22/skan/full/7s85QBJf_PlVRoC0YyPhSQ, 30.08.2018.
 • Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zemborzycach, filia w Krężnicy Jarej – Akta Ślubu 4/1855 (35/1965/0/2.4/43), 1855, https://szukajwarchiwach.pl/35/1965/0/2.4/43/skan/full/qnl8EIiYVjHZYan6MeL4RA.
 • Volumina Legum, T. VIII, Jozafat Ohryzki, Petersburg 1860.
 • Dodatek, „Gazeta Warszawska – w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 16.12.1865, pp. 5–6, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=82094&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Urzędowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 28.11.1870, pp. 11–12, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=123837&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 13.09.1873, p. 4, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124485&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 30.01.1874, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124588&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 4.03.1874, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124613&from=&dirids=1&ver_id=&lp=38&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 8.07.1874, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124706&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 8.01.1875, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124841&from=&dirids=1&ver_id=&lp=6&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 15.02.1875, p. 4, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124870&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 18.04.1875, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124915&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, 29.05.1875, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=124943&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=.
 • Dodatek: Ogłoszenia Rządowe, „Dziennik Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 17.01.1876, p. 4, ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=125118&from=&dirids=1&ver_id=&lp=30&QI=.
 • Wiadomości bieżące., „Kurier Warszawski : Dodatek poranny w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 18.02.1903, p. 1, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=163126&from=publication.
 • Wiadomości bieżące: OSOBISTE, „Kurier Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 6.09.1910, p. 3, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=182554&from=publication.
 • Korespondencje, „Kurier Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 30.08.1911, p. 5, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=183155&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=.
 • Ogłoszenia: Zamiejscowe, „Kurier Warszawski w zasobach eBUW.uw.edu.pl”, Warszawa 17.05.1931, p. 52, http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=209907&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI=.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.