Zaaresztowane dobra ziemskie Mamki z przyległościami

(N. D. 5951) Pisarz Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie.

Stosownie do art. 682 К. P . S wiadomo czyni, iż na żądanie Ludwika Skąpskiego kapitana Muromskiego pułku piechoty wojsk CESARSKO-Rossyjskich w mieście Warszawie w koszarach Jerozolimskich konsystującego, a zamieszkanie prawne do tego interesu i całego postępowania subhastacyjnego u Józefa Kalasatnego Szaniawskiego Mecenasa Obrońcy przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w Warszawie przy ulicy Senatorskiej pod Nr. 472 zamieszkałego obrane mającego, w poszukiwaniu sumy rs. 3810 z procentem 5% w chwili zapłaty kapitału obliczyć się mającym i kosztami egzekucyjnemi od Michała Jasińskiego obywatela i właściciela dóbr Mamki z przyległościami w tychże mieszkającego, protokółem Antoniego Onufrego Szadkowskiego Komornika przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w dniu 5 (17) Maja 1861 r. sporządzonym, zajęte i zaaresztowane zostały:

DOBRA ZIEMSKIE

Mamki z przyległościami Zrąbek, Nutka czyli Zielonka, w Okręgu Powiecie i Gubernii Warszawskiej w jurysdykcji Sądu Pokoju Okręgu i miasta Warszawy Wydziału IV w parafii Kobyłka w gminie Mamki położonej, prawem własności do Michała Jasińskiego należące i w jego posiadaniu zostające, poszukiwaną wierzytelnością hypotecznie obciążone, rozległości w sposobie przybliżonym około włók 53½ czyli dziesiatyn 823 sążeni 17 mające, żadną cudzą własnością nieprzedzielone prócz gruntu pod drogę żelazną Petersburgską nabyte.

I. Na gruncie wsi Mamki egzystują zabudowania następujące:

 1. Zabudowanie z cegły palonej na wapno masiv murowane, z piwnicami sklepionemi, o parterze, pałacykiem zwane, dachówką karpiówką kryte, komin murowany mające.
 2. Dwór w słupy z drzewa postawiony, szabrowany, gontami kryty, z dwoma kominami murowanemi.
 3. Zabudowanie na kuchnią obrócone gontami kryte, dwa kominy murowane mające.
 4. Kurnik z drzewa w słupy i ściany szczytowe murowany mający, gontami kryty.
 5. Chlewy z drzewa w słupy murowane gontami kryte.
 6. Stajnia wozownia i spichrz z drzewa w słupy murowane gontami kryta.
 7. Komórka ze stajenką z drzewa w słupy postawiona gontami kryta.
 8. Holendernia z drzewa słupy murowane postawiona, słomą kryta.
 9. Holendernia z drzewa w słupy murowane postawiona, słomą kryto.
 10. Holendernia również z drzewa w słupy murowane postawiona słomą kryta.
 11. Stodoła w słupy murowane z drzewa postawioną, słomą kryta.
 12. Stodoła takaż sama co do sposobu budowania, w której znajduje się młocarnia i sieczkarnia o dwóch nożach z fabryki Banku Polskiego, a przed tem zabudowaniem znajduje się maneż parokonny nieprzykryty.
 13. Zrąb murowany po spichrzu.
 14. Zrąb z drzewa w słupy murowane.
 15. Zrąb z drzewa w słupy obladrowe.
 16. Studnia balami cembrowana z żurawiem i kubłem okutym.
 17. Brog na słupach drewnianych słomą kryty.
 18. Cegielnia czyli szur bez dachu.
 19. Piwnica czyli parsk w ziemi urządzona belami cembrowana w ogrodzie będąca.
 20. Dwa parski czyli piwnice w ziemi czasowo przed zabudowaniem ad 2. urządzone, drzewem pokryte.
 21. Kloaka o jednym sedesie z drzewa deskami kryta.
 22. Czworaki z cegły surówki murowane, z kominem murowanym gontami kryte
 23. Stajenka z drzewa słomą kryta.
 24. Chlewek z drzewa słomą kryty.
 25. Sernik na słupie drewnianym.
 26. Karczma z drzewa w węgieł słomą kryta komin murowany mająca.
 27. Stajenka z drzewa słomą kryta.
 28. Ogród częścią owocowy, częścio warzywny, ogrodzony sztachetami i żerdziami, w nim znajduje się pasieka z 27 pni, sadzawek trzy, i czwarta prawie wyschnięta.

Dwa stoły z kamienia ciosanego, ławka jedna takaż i druga drewniana, dwa mostki.

Drzewa owocowego urodzajnego około sztuk 300, krzewów agrestowych, pożyczkowych i wina około sztuk 70, parę skrzyń inspektowych, nadto znaczną ilość drzew dzikich i altanę z prętów brzozowych, przed dworem znajduje się podwórze z klombami brzozowemi na wysokość łokcia jednego na krzyż w ziemię wsadzanemi a pomiędzy niemi kompas z kamienia ciosowego, na takimże postumencie i z boku dzwonek mosiężny na słupie drewnianym.

II. Zabudowania Włościańskie.

 1. Zabudowanie z drzewa w słupy postawione z kominem murowanym.
 2. Chałupa z drzewa w węgieł w slupy postawiona gontami kryta komin murowany mająca.
 3. Chlewek w slupy postawiony, drewniany słomą kryty.
 4. Czworaki z drzewa w słupy postawione, gontami kryte komin murowany mające.
 5. Stodółka o jednem klepisku w słupy słomą kryta.
 6. Chałupa ze stajenką z drzewa w węgieł w słupy, słomą kryta z kominem murowanym.
 7. Stodoła o jednem klepisku z drzewa w słupy postawiona słomą kryta.
 8. Stodoła takaż jak poprzednia.
 9. Trzy chałupy z drzewa słomą kryte, kominy murowane mające.
 10. Stodoła z drzewa słomą kryta.
 11. Chałupa z drzewa słomą kryta, z kominem murowanym.
 12. Chałupa z drzewa gontami kryta komin murowany mająca.
 13. Dwie stodołki o jednem klepisku słomą kryte.
 14. Chałupa z drzewa słomą kryta, z kominem murowanym, do której przybudowana jest stajenka.
 15. Chałupa z drzewa słomą kryta z kominem murowanym.
 16. Chlewek z chrustu.
 17. Dwie obórki z drzewa słomą kryte.
 18. Dwie studzienki z których jedna deskami a druga klepiskami ocembrowana.

Ogrodzenia wszystkie są z żerdzi.

III. Karczma Zrąbek.

 1. Karczma zajezdna z drzewa częścią w węgieł częścią w słupy, gontami kryta, dwa kominy murowane mająca.
 2. Chałupa z drzewa w węgiel gontami kryta z kuźnią również gontami krytą, dwa kominy murowane mająca.

IV. Kolonia Nutka v. Mutka inaczej Zielonką zwana.

 1. Zabudowanie mieszkalne z drzewa gontami kryte z kominem murowanym.
 2. Chlewek z drzewa deskami kryty.
 3. Stajnia i obora z drzewa gontami kryta.
 4. Stodoła ojednem klepisku z drzewa gontami kryta.
 5. Karczma czyli zabudowanie z drzewa w części rozebrane.
 6. Ogród warzywny i fruktowy w którym jest około 60 sztuk drzewa fruktowego młodocianego, ogrodzenia są z żerdzi.
 7. Studni z balami cembrowanych z żurawiem jest dwie, kolonia ta znajduje się w czynszowem posiadaniu Wilhelma i Teofila z Dębych małżonków Lewandowskich, którzy opłacają czynsz do dworu dóbr Mutki wedle twierdzenia Mateckiego rządcy rs. 75, a wedle utrzymania Lewandowskiej rs. 18 rocznie. Gotlieb Ketsch z karczmy we wsi Mamki płaci rocznie rs. 18. Mamka Szulecka z karczmy Zrębsk trzech morgów ogrodu i zabudowania przy tej karczmie płaci rocznie rs. 90. Janowski Jan kowal, z kuźni dwóch morgów ogrodu i morgi łuki płaci rocznie rs. 18. Wilhem Lewandowski zajmujący kolonią Nutka i Zielonka, ma opłacać rocznie rs. 75.

W dobrach Mamki jest 13 zagrodników z imion i nazwisk, oraz powinności w akcie zajęcia wymienionych.

Obszerniejsze opisanie powyż. zajętych i zaaresztowanych dóbr, znajduje się w akcie zajęcia u sprzedażą drygującego Józefa Kalasantego Szaniawskiego Mecenasa przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w Warszawie pod N. 472 przy ulicy Senatorskiej mieszkającego, zaś zbiór objaśnień i warunki sprzedaży w Kancelarji Trybunału tutejszego w Wydziale I złożone przejrzane być mogą.

Zajęcie w kopiach doręczone:

1. W. Teofilowi Vogt Pisarzowi Sądu Pokoju Okręgu i miasta Warszawy Wydziału IV w Pradze przy Warszawie pod Nr. 379 urzędującemu na ręce własne.

2 W. Aleksandrowi Wojciechowskiemu Wójtowi gminy dóbr Mamek we wsi Markach Okręgu Warszawskim Gubernii Warszawskiej zamieszkałemu i urzędującemu na ręce własne, obudwom dnia 27 Czerwca (9 Lipca 1861 r. Wniesione do Księgi wieczystej powyż zajętych dóbr w Warszawie dnia 8(20) Sierpnia 186 lr. a w dniu dzisieiszym do księgi zaaresztowali w Kancelarji Trybunału tutejszego na ten cel utrzymywanej, wpisane zostało.

Pierwsza publikacja zbioru objaśnień i warunków sprzedaży odbędzie się na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie i w Wydziale I, w miejscu zwykłych posiedzeń przy ulicy Długiej pod N. 549, o godzinie 10 z rana dnia 16 (28) 1 ażdziernika 1862 r. Sprzedażą dyrygować będzie Józef Kalasanty Szaniawski Mecenas Obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, którego zamieszkanie jest wyżej wskazane.

Warszawa d. 21 Sierp. (2 Września) 1861 r.
w z. Podpisarz Tryb. Marezewski.

Wywieszono na Tablicy w Sali ustępowej Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie d. 23 Sierpnia (4 Września) 1861 r. w z. Podpisarz Tryb. Marczewski.

Po odbyciu pierwszej publikacji d. 16 (28) Października, drugiej d. 30 Paździer. (11 Listopada) i trzeciej d. 13 (25) Listopada 1861 roku. Termin do przygotowawczego przysądzenia rzeczonej nieruchomości to jest dóbr ziemskich Mamki wyznaczony został na d. 5 (17) Grudnia 1861 r. w którym licytacja rozpocznie się od sumy rs. 17000 przez popierającego sprzedaż podanej.

Warszawa d. 17 (29) Listopada 1861 r.
Radca Dworu, Zgórski. Р . T .

W terminie powyższym przygotowawczego przysądzenia wktórym dobra Mamki za sumę rs. 17000 przez popierającego sprzedaż podaną przygotowawczo przysądzono, termin do ostatecznego przysądzenia nieruchomości tej to jest dóbr ziemskich Mamki wyznaczony został na d. 17 (29) Stycznia 1862 r. godzinę 10 z rana.

Warszawa d. 8 (20) Grudnia 1861 r.
Radca Dworu, Zgórski. Р . T.

Dziennik Powszechny
pismo urzędowe, polityczne i naukowe
1861, nr 73

Więcej tego autora:

+ There are no comments

Add yours

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.