W niedzielę, dn. 23.VIII r. b. starowolska Ochotn. Straż Pożarna obchodziła uroczystość poświęcenia Domu Ludowego, wybudowanego przez Straż przy wydatnej pomocy mieszkańców wsi. O godz 10-ej r. przybyłe z Jadowa, Zawiszyna, Myszadeł Straże wraz z miejscową, w otoczeniu ludności, pod wodzą komendanta całości, druha Stefana Wysockiego, udały się na granicę wsi, gdzie przy wystawionej na ten dzień bramie tryumfalnej spotkało p. starostę Morawskiego, przybyłego w towarzystwie prezesa Straży i Komitetu Bud. Domu Lud. p. Marjana Gdańskiego. Witali przemową p. Starostę, dziękując za przybycie: im. gminy — wójt. Tomasz Siuchta, a imieniem wsi — sołtys Stan. Barszcz.Czytaj dalej

Zabezpieczenie mienia od szkód pożarowych jest nietylko troską obywatela, dbającego o swe interesy, lecz również jest obowiązkiem władz, które powołano do rególowania przejawów życia gospodarczego i zapewnienia warunków jego pomyślnego rozwoju. Pożar rozważany jako żywioł niszczący — ma tę własność, że krzywdzi społeczeństwo i jednostkę. Kasa ubezpieczeniowa zwraca pogorzelcowi równowartość szkód, jakie mu pożar wyrządził, niekiedy nawet z nawiązką jeśli mienie pogorzelca było ubezpieczone ponad wartość. Społeczeństwo traci jednak zawsze niepowvrotnie to, co pożar zniszczył, gdyż na odtworzenie straconych dóbr trzeba zużycia pracy i czasu, które możnaby użyć na pomnożenie dorobku gospodarczego. Cierpią nietylko pogorzelcy, lecz i współobywatele związani z niemi więzami gospodarczemi. Dlatego właśnie obrona przed pożarem jest obowiązkiem społecznym naszym.Czytaj dalej

W dni 29 marca odbyło się w Zielonce zebranie gromadzkie w sprawie wyboru sołtysa. Sołtysem został wybrany p. Leonard Głogowski, zaś podsołtysem p. Bolesław Michlewicz. W dniu 29 marca w miejscowej remizie strażackiej odbyło się Walne Zgromadzenie T-wa Ochotniczego Straży Pożarnej w Zielonce, przy udziale 53 członków. Zebraniu przewodniczył p. Lucjan Bajkowski, prezes Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Zielonce. Zebrani podjęli jednomyślnie uchwałę upoważniającą Zarząd T-wa do niezwłocznego zakupienia placu i rozpoczęcia budowy domu remizy – domu strażackiego według projektu opracowanego przez p. Stanisława Hoppego. Jednocześnie dokonano wyboru Władz T-wa.

Nowiny Podstołeczne z Zielonki i Okolic
dwutygodnik oświatowy, społeczny i gospodarczy
R. 1, nr 1 (5 kwietnia 1931)

W Wołominie aresztowano tow.tow. Walentynowicza, Tobolskiego i Piątkowskiego. Tow. Piątkowski został aresztowany w chwili, kiedy przyjechał do Wołomina, zwolniony z więzienia za kaucją. Aresztowanych towarzyszy trzymano w miejscowym areszcie. Zwolnieni oni zostali na 15 minut przed końcem wyborów.Czytaj dalej

W schludnym jednopiętrowym dworku mieści się komenda i posterunek miejski policji państw. w Radzyminie. Wewnątrz zaś, to już niezwykła schludność, a elegancja schludności: nie dostrzeżesz pyłka kurzu w sieni, na schodach, w przejściach: pomimo tak licznych interesantów, odwiedzających biuro, panuje tu iście pedantyczny porządek! Na piętrze — komenda, gdzie rezyduje jej komendant, komisarz p. St. Duchiński, parter zajmuje posterunek i tu znajduje się Bibljoteka, o której mowa.Czytaj dalej

Polska Macierz Szkolna na terenie życia mieszczańskiej i półmieszczańskiej ludności krzepi swe siły, zawdzięczając poparcie takim Obywatelom patrjotom, jak pp. Helena i Stefan Nasfeterowie. Na ten temat rozmowa toczy się w jednym z salonów stolicy w gronie oświatowych działaczy społecznych, nie brak tu korespondentów i sympatyków instytucji z Radzymińskiej dzielnicy Macierzy. Obecny na posiedzeniu publicysta warszawski współpracujący już cały szereg lat z Macierzą, ma okazję wysłuchania wiadomości podobnej treści: …Pani Helena Nasfeter i Jej mąż Stefan, to dobre duchy opiekuńcze Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Wołominie. Pani w maju r. b. rozszerzyła działalność Koła z Wołomina i na Osiedlach „Miasto-Ogród Stefanówka” i „Miasto-Las-Helenówka”, a pan N. ofiaruje w domu własnym lokal na Czytelnię Koła i stara się o bibljotekę dla niej.Czytaj dalej

(…) Otóż odbyło się u nas w dn. 6 lipca b-r. poświęcenie Domu Ludowego, powstałego dzięki staraninom Stow. Miłośników Urli. Rzecz przedstawiam, jak było. O gdz. 11 m. 30 r. została odprawiona przed polowym ołtarzem msza św. przez ks. prałata Michalskiego w asyście miejscowego kapłana ks. Białko. Poczem wygłosił ks. prałat Michalski kazanie, w którem między in. tematami nadmienił, że ludność miejscowa modlić się winna za tych. którzy tak ofiarną pracą starają się pracować wśród ludu. Poczem Prezes Stowarzyszenia P. Roman Pawelski, wygłosił przemówienie, witając Wice-wojewodę p. Władysława Długockiego i gości. Zobrazował etapy prac dokonanych i zamierzonych. trudności jakie przezwyciężyć należało. Kończąc wzywał do pracy służenia radami i wskazówkami. Pan wice-wojewoda przecinając symboliczną wstęgę zakomunikował, że władze w miarę możności przciwności będą usuwały i popierały zamierzenia. Następnie łącznie z ks. prałatem wszedł do wnętrza budynku. Ks. Prałat Michalski dokonał uroczystego poświęcenia. Ulewa przeszkodziła podniosłej uroczystości. Czytaj dalej

 1. Towarzystwo Przyjaciół Wołominka, Sławka i Okolic ma na celu:
  • a/ Rozwój kulturalny i ekonomiczny Osiedla Wołominka, Sławka i Okolic,
  • b/ Skoordynowanie pracy społecznej i
  • c/ Popieranie interesów ogółu ludności Osiedla.
 2. Dla osiągnięcia powyższych zadań Towarzystwo ma prawo z zachowaniem obowiązujacych przepisów prawnych, zakładać i prowadzić ochrony, szkoły, wykłady zawodowe,
  • a/ badać potrzeby kulturalno-społeczne Osiedla oraz czuwać nad zaspokojeniem tych potrzeb,
  • b/ urządzać zjazdy i konferencje w sprawach kulturalnych i ekonomicznych,
  • c/ urządzać odczyty, koncerty, pokazy sportowe oraz zabawy ludowe,
  • d/ otwierać i prowadzić czytelnie, teatry oraz inne urządzenia kulturalne,
  • e/ zakładać i prowadzić żłóbki, sale zajęć, warsztaty i szkoły wszelkiego rodzaju,
  • f/ popierać wychowanie fizyczne i w tym celu organizować i prowadzić zespoły gimnastyczne, organizować wycieczki i t.p.,
  • g/ dla podniesienia stanu ekonomicznego Osiedla Wołominek, Sławek i Okolic, Towarzystwo ma prawo zakładać i prowadzić kooperatywy, składy, sklepy, przedsiębiorstwa handlowo-przemysłowe z przeznaczeniem części zysków tych źródeł na instytucje Towarzystwa,
  • h/ w celu utrzymania łączności towarzyskiej wśród członków Towarzystwo utrzymuje specjalny lokal.
 3. Zarząd Towarzystwa mieści się w Osiedlu Wołominek, zaś zakres działalności Towarzystwa rozciąga się na Osiedle Sławek i Okolicę.
 4. Towarzystwo używa pieczęci z napisem “Towarzystwo Przyjaciół Osiedla Wołominek, Sławek i Okolic”, według wzoru załączonego.
 5. Członkiem Towarzystwa może być każdy Polak lub Polka po ukończeniu 21 lat życia.
 6. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: członków zwyczajnych i honorowych.
 7. Osoba pragnąca być przyjętą w poczet członków Towarzystwa powinna złożyć Zarządowi właściwe oświadczenie na piśmie, zaopatrzone w podpisy dwóch polecających ją członków Towarzystwa, iż w razie zaliczenia w poczet członków, uznaje za obowiązujący dla siebie statut i uchwały walnych zebrań Towarzystwa, z pokwitowaniem o wpłaceniu do kasy Towarzystwa wpisowego w kwocie 5 złotych. W razie nie przyjęcia kandydata, wniesione wpisowe zostaje zwrócone przez kasę Towarzystwa.
 8. O nowej kandydaturze powinni być zawiadomieni członkowie Towarzystwa za pomocą ogłoszenia, wywieszonego w lokalu Towarzystwa.
 9. Przyjęcie kandydata może nastąpić najwcześniej po upływie dwóch tygodni od daty ogłoszenia kandydatury, nie później jednego miesiąca. Przyjęcie odbywa się przez balotowanie [głosowanie tajne] większością dwóch trzecich glosów obecnych członków Zarządu, powodów odmowy przyjęcia Zarząd nie jest obowiązany ujawniać. O ileby wpłynął sprzeciw odmowie, lub przyjęciu kogo w poczet czlonków, Zarząd obowiązany jest takowy sprzeciw włączyć do porządku dziennego najbliższego Walnego Zebrania.
 10. Członek zwyczajny obowiązany jest: a/ wpłacać do kasy Towarzystwa składkę kwartalną wynoszącą 1,50 złotego z góry,
  • b/ brać udział w posiedzeniach Sekcji i Komisji, do ktorych należy,
  • c/ stosować się do zatwierdzonego dla poszczególnych Sekcji regulaminu.
 11. Członek zwyczajny Towarzystwa, który nie opłacił w terminie składki, lub zalega pomimo upomnienia pół roku, lub nie wykonał przyjętych przez siebie wobec Towarzystwa zobowiązań, czy też zgłosił do Zarządu żądanie wykreślenia z listy członków Towarzystwa, może być uznany przez Zarząd za wykreślonego z listy członków Towarzystwa z prawem ponownego wstąpienia na zasadach ogólnych. Na wniosek Zarządu Walne Zebranie członków Towarzystwa może wykreślić z listy członka, który działa na szkodę Towarzystwa lub popełnił czyn niehonorowy.
 12. Od płacenia składki członkowskiej zwolnieni są członkowie, którzy złożyli jednorazowo na cele Towarzystwa sumę, wynoszącą nie mniej jak dwudziestokrotną składkę roczną, lub odpowiedni dar w naturze.
 13. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba, która położyła specjalne zasługi dla kraju, lub wyróżniła się działalnością swoją dla dobra Osiedla Wołominek, Sławek i Okolic. Członkowie honorowi wpisowego ani składek nie opłacają.
 14. Za korzystanie z wykładów (w salach zajęć, warsztatach, wszelkiego rodzaju) i t.d. Zarząd może pobierać od członków osobne opłaty w wysokości przez Walne Zgromadzenie oznaczonej.
 15. Majątek Towarzystwa. Fundusze Towarzystwa powstają:
  • a/ z wpisowego i ze składek członkowskich,
  • b/ z wszelkiego rodzaju opłat,
  • c/ z dochodów z przedstawień, zabaw, odczytów i t.p., urządzanych na rzecz Towarzystwa,
  • d/ z zapisów i darów.
 16. Fundusze dzielą się na zakładowy i obrotowy. Fundusz zakładowy składa się z wpisowego oraz z zapisów i darów, na ten cel przeznaczonych. Do funduszu zakładowego zalicza się również majątek nieruchomy, oraz bibljoteka i zbiory Towarzystwa. Wszelkie uszczuplenie lub obciążenie funduszu zakładowego może być dokonane jedynie za zgodą Walnego Zgromadzenia. Do funduszu obrotowego należą odsetki funduszu zakładowego oraz wszelkie wpływy na rzecz Towarzystwa, nie przeznaczone na fundusz zakładowy.
  Dary pod tytułem obciążającym przyjmuje Walne Zgromadzenie, inne Zarząd. Funduszem obrotowym rozporządza Zarząd Towarzystwa w granicach zatwierdzonego budżetu.
 17. Zapisy i dary mają osobne przeznaczenie, użytkowane są zgodnie z wolą ofiarodawców, oraz z warunkami przyjęcia i zaliczenia się do funduszów specjalnych.
 18. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Towarzystwa jest dzień 1 lipca.
 19. Ze wszystkich dochodów uzyskanych przez Towarzystwo Walne Zebranie przelewa corocznie pewien % do kapitału zakładowego, który wydatkowany być może jedynie na zasadzie uchwały Walnego Zebrania.
 20. Władze Towarzystwa. Sprawami Towarzystwa zarządzają:
  • a/ Walne Zebranie,
  • b/ Zarząd.
 21. Walne Zgromadzenia są:
  • a/ zwyczajne, zwoływane raz do roku najpóźniej w drugiej połowie lipca,
  • b/ nadzwyczajne, zwoływane w miarę potrzeby lub na żądanie jednej piątej członków Towarzystwa, wyrażone piśmiennie, z wymienieniem spraw, jakie mają być na tym Zgromadzeniu rozważone. Po otrzymaniu żądania Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie najpóźniej w ciągu miesiąca.
 22. Walne Zgromadzenia zwoływane będą za pomocą plakatów lub wezwań imiennych, z podaniem porządku dziennego. Wezwania powinny być rozsyłane na siedem dni przed terminem Zgromadzenia.
 23. Ogólne Zebranie jest prawomocne w pierwszym terminie bez względu na ilość obecnych członków.
 24. Do zakresu czynności Walnego Zgromadzenia należy:
  • a/ wybór dziewięciu członków Zarządu i trzech Komisji Rewizyjnej,
  • b/ zatwierdzenie sprawozdań i rachunków rocznych, oraz uchwalenie budżetu,
  • c/ postanowienia o nabyciu, sprzedaży i obdłużeniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
  • d/ ustanawianie wysokości składek i opłat,
  • e/ mianowanie członków honorowych Towarzystwa.
 25. Zarząd składa się z prezesa, pięciu członków Zarządu i trzech zastępców, wybieranych na jeden rok.
 26. Zakres działania zastępców prezesa, oraz pozostałych członków Zarządu określa regulamin.
 27. Dla prawomocności decyzji Zarządu wymagana jest obecność trzech członków, w tej liczbie prezesa lub jego zastępcy.
 28. Zarząd Towarzystwa:
  • a/ przedsiębierze czynności i działania zmierzające do osiągnięcia celów Towarzystwa,
  • b/ reprezentuje Towarzystwo wobec władz i instytucji społecznych, oraz broni jego interesów,
  • c/ zarządza majątkiem Towarzystwa.
 29. Postanowienia Zarządu wnosi się do księgi protokułów i stwierdza się podpisami prezesa i sekretarza. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie mniej, jak raz na miesiąc.
 30. Członkowie Zarządu obowiązani są uczęszczać na posiedzenia stale. Członek Zarządu, który opuścił kolejno sześć posiedzeń bez dostatecznego usprawiedliwienia, uznany będzie za ustępującego z Zarządu.
 31. Wszystkie zobowiązania i umowy Towarzystwa winny być podpisywane przez trzech członków Zarządu, z obowiązkowym udziałem w tej liczbie prezesa, lub jego zastępcy i opatrzone pieczęcią Towarzystwa.
 32. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych corocznie przez Walne Zgromadzenie z pośród członków Towarzystwa, nienależących do Zarządu. Komisja ma za zadanie nadzór nad majątkową i gospodarczą działalnością Zarządu, sprawdza ona stan Kasy Towarzystwa, ilekroć uzna za potrzebne, a przynajmniej raz do roku sprawdza księgi i dokumenty rachunkowe Towarzystwa, oraz stan majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa, tudzież składa na dorocznem Walnem Zebraniu sprawozdanie, oraz opinję w sprawie budżetu.
 33. O rozwiązaniu Towarzystwa decyduje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów obecnych, a prawomocność uchwał obowiązuje obecność trzech czwartych wszystkich członków Towarzystwa, w razie braku “quorum” w pierwszym terminie, zwołuje się po upływie trzech miesięcy następne Walne Zebranie, na którem decydują dwie trzecie obecnych.
 34. W razie rozwiązania z jakichkolwiek powodów “Towarzystwa Przyjaciół Osiedla Wołominka, Sławka i Okolic” Walne Zebranie w tym celu zwołane uchwali ostatecznie o przeznaczeniu należącego do Towarzystwa majątku.

 

Kowalski Wincenty,
Bieńkowski Klemens,
Hukowski Marjan,
Protasewicz Edward.

W Wołominie d. 17 stycznia 1930 r.

Na hucie “Vitrum” jest od niejakiego czasu przeprowadzana racjonalizacja pracy. Ażeby robotnicy nie zdołali się przeciwstawić szalonemu wyzyskowi stosuje się terror. Specjalny atak przypuszcza dyrekcja na członków naszej Partji.

Tak np. kowal pracujący w tej hucie, członek naszej Partji, został wyrzucony z pracy bo… nie chciał pracować dłużej ponad 8 godzin dziennie. Wówczas delegacja młodzieżowa udała się do prezesa Zw. Zaw. Szklarzy pp. Wacława Kowalskiego (socjalfaszysta) i jego zastępcy Radwana (też socjalfaszysta) domagając się by Zw. Zaw. interwenjował w tej sprawie. Panowie socjal-lokaje Kowalski i Radwan odpowiedzieli: „Nie chcemy się narażać na nieprzyjemności ze strony Dyrektora, a zresztą to trudna sprawa”. Wówczas wszczęliśmy szeroką akcję wśród robotników i młodzieży rob., żeby ogół się ujął za wydalonym.Czytaj dalej

Prowokacyjne zarządzenia władz powiatowych. Krwawy wiec monarchistyczny. Pokrzywdzenie miejscowych władz policyjnych.

W nocy z dn. 12 na 13 maja r. b. Komendant Posterunku Policji w Wołominie otrzymał od Komendanta Powiatowego w Radzyminie polecenie dokonania rewizji i aresztowania osób, rzekomo politycznie podejrzanych, a będących członkami Stowarzyszeń Kulturalnych, oraz Radnego miasta Wołomina. Równocześnie zaś Dowództwo Sztabu Gen. wydało rozkaz zaniechania bezpodstawnych aresztowań. Ponieważ miejscowi “podejrzani” zachowywali się zupełnie spokojnie i nie przejawiali absolutnie dążeń do wywołania jakich bądź wystąpień, policja ograniczyła się tylko do nadzoru nad nimi, a rewizji i aresztowań zaniechała.Czytaj dalej

We wsi Dobczynie, w gm. Klembowie, pow. radzymińskim. w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, na tle osobistych porachunków zamordowany został mieszkaniec gm. Reczaje tegoż powiatu Feliks Kostrzewa. Morderstwa dokonali: Stanisław Makjan i Franciszek Pilarczyk, mieszkańcy Dobczyna, oraz Stanisław Pilarczyk ze Stanisławowa, pow. mińsko-mazowieckiego. Kostrzewę zamordowano nożami. Zabójców kolejno chwytała policja radzymińska. Jako ostatniego schwytano Stanisława Pilarczyka. W drodze do aresztu, przy przejściu przez most na rzece, Pilarczyk nagle przechylił sio przez barjerę; i wskoczył do rzeki, aby zbiedz. Czytaj dalej